Front Desk

Dinesh Yadav

Housekeeping

Sujit Kadam

sports nutritionist

Uma kale

Purabi gunjal

Sports Psychologists

Aloke Deodhar

Swarup savannur

Bhargavi Mangudkar

Strength & Conditioning

Tanuja lele

sports masseur

vimla bansiwal

Pritesh Patil

Sunita Kale

Shubham Chavan

ruhi

Community rehab specialist

aishwarya pimpalgaonkar